Klantenservice

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Light House, hierna te noemen: “HLH”, gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum. 

Neem contact met ons op indien u een PDF bestand wilt ontvangen.

A. ALGEMENE BEPALINGEN

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door HLH gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en voorts op alle door HLH uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.

1.2 De toepasselijkheid van de door opdrachtgever, kopers, potentiële kopers, of door de Wederpartij, tezamen en/of ieder afzonderlijk hierna te noemen: “de Wederpartij”, gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Ingeval van een tekstueel betekenisverschil tussen de verschillende taalversies van de algemene voorwaarden, geldt dat de Nederlandse tekst steeds bindend is, tenzij de onderhandelingen en de correspondentie, voorafgaand en samenhangend met de offerte en/of de overeenkomst, plaats hebben gevonden in één der talen waarin deze voorwaarden zijn vertaald. In dat geval is de tekst van de betreffende vertaling bindend.

2. WIJZIGINGEN

2.1 Wijzigingen in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, van welke aard dan ook (inclusief wijzigingen in de tekst van de algemene voorwaarden), zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door HLH en de Wederpartij zijn overeengekomen.

2.2 HLH is tot het moment van levering te allen tijde gerechtigd de (koop)prijs van aan de Wederpartij verkochte zaken en/of geleverde diensten te verhogen met de meer kosten waarmee HLH te eniger tijd wordt geconfronteerd wegens verhoging van invoer- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard dan ook op de verkochte zaken en/of geleverde diensten, of kosten veroorzaakt door valutawijzigingen.

2.3 Indien bij de communicatie tussen partijen gebruik wordt gemaakt van digitale faciliteiten is de Wederpartij verantwoordelijk voor het eventueel niet op correcte wijze doorkomen van informatie. Ingeval van geschil hieromtrent is het door HLH verzonden origineel dan wel het/de door HLH ontvangen origineel/kopie voor partijen bindend.

3 OFFERTES EN ORDERS

3.1 Alle door HLH uitgebrachte aanbiedingen en/of offertes, hebben een geldigheid tot 30 dagen na datum van de offerte, tenzij uit de aanbiedingen en/of offerte uitdrukkelijk anders blijkt.

3.2 Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijft (intellectueel) eigendom van HLH en dient op eerste’ aanvraag geretourneerd te worden.

3.3 HLH behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

4. PRIJZEN

4.1 De door HLH opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, transport, bediening en installatie, tenzij anders aangegeven in de offerte.

4.2 De door HLH opgegeven prijzen bij koop en verkoop, huur en verhuur, het verrichten van diensten en aannemen van werk zijn gebaseerd op onder andere de in het volgende lid genoemde prijsbepalende factoren.

4.3 Indien de door HLH opgegeven prijs derhalve op de dag van aflevering bij koop en verkoop, bij en tijdens de uitvoering van opgedragen diensten, respectievelijk werkzaamheden niet gehandhaafd kunnen worden door oorzaken buiten de macht van HLH zoals stijging van inkoopprijzen van gekochte zaken, door welke oorzaak dan ook, verder stijgen van de kosten van vervoer, van materiaalprijzen, van productiekosten waaronder loonstijgingen, van invoerrechten, belastingen, overheidsheffingen en dergelijke, waar ook ter wereld, behoudt HLH zich het recht voor deze prijsstijgingen door te berekenen.

4.4 Bij overschrijding van een offerteprijs behoudt HLH zich het recht voor om op grond van een door HLH te overleggen nacalculatie het uiteindelijke factuurbedrag aan te passen.

4.5 HLH is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

5 LEVERING EN LEVERTIJD

5.1 Onder levertijd wordt verstaan de tijd waarbinnen HLH de opdracht zal uitvoeren. De levertijd gaat in zodra de Wederpartij de offerte heeft geaccepteerd danwel een order heeft geplaatst, een en ander behoudens een eventueel door HLH van Wederpartij verlangde aanbetaling, waarna de levertijd eerst aanvangt na ontvangst van de aanbetaling.

5.2 De levertijd zal/kan worden verlengd met de tijd dat de Wederpartij te laat is met betaling van enig door hem verschuldigd bedrag, alsmede met de tijd gedurende welke enige vertraging optreedt in de aflevering waarop HLH redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen.

5.3 Levering geschiedt af bedrijf/magazijn van HLH, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door HLH op de factuur of anderszins wordt aangegeven. De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend voor HLH. Voor overschrijding is HLH niet aansprakelijk.

5.4 Zodra levering heeft plaatsgevonden komen de geleverde zaken, dan wel de resultaten van verrichte diensten voor risico van de Wederpartij. Het moment van overgang van de eigendom van de te leveren zaken wordt geregeld in artikel 9.1.

5.5 De Wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te (doen) voeren na mededeling van HLH dat de zaken ter beschikking van de Wederpartij staan.

5.6 Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij levering aanwezig zijn, dient de Wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te laten vermelden, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht te beantwoorden aan de overeenkomst en derhalve klachten dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.

5.7 HLH is gerechtigd te leveren in gedeelten. Bij deelleveranties is HLH gerechtigd afzonderlijk te factureren. De Wederpartij is in dat geval verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde inzake “betaling en verzuim”.

5.8 Vertraging in de levering -om welke reden dan ook- geeft de Wederpartij niet het recht de uitvoering van enig op hem jegens HLH rustende verplichting op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.

6. OVERMACHT

6.1 Ingeval van overmacht is HLH naar haar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder dat de Wederpartij jegens HLH aanspraak kan maken op enige vergoeding.

6.2 Van overmacht aan de zijde van HLH is in ieder geval sprake, indien zij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt volledig en/of tijdig aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie of de beschikbaarheid van internet, alles zowel in het bedrijf van HLH als bij derden van wie HLH de zaken en/of diensten en/of de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende het transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risico van HLH ontstaan.

6.3 De Wederpartij blijft ingeval van overmacht de aan HLH verschuldigde tegenprestatie verschuldigd onder aftrek van dat deel, dat geacht kan worden de tegenprestatie te zijn voor het geannuleerde, respectievelijk het opgeschorte deel van de overeenkomst.

6.4 Indien HLH het opgeschorte deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is de Wederpartij de geheel overeengekomen tegenprestatie verschuldigd, zonder enige korting.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht, inzake onder andere (producten)aansprakelijkheid, is HLH niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade – zoals maar niet beperkt tot gederfde inkomsten -, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de Wederpartij als bij derden.

7.2 Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde is HLH in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

7.3 In het geval HLH aansprakelijk geacht mocht worden voor enig door de Wederpartij geleden schade, gevolgschade daaronder begrepen, zal de aansprakelijkheid van HLH niet verder reiken dan tot vergoeding van het bedrag dat de Wederpartij aan HLH verschuldigd is ingevolge de betreffende overeenkomst met de Wederpartij. HLH verstrekt geen andere garanties dan die welke uitdrukkelijk in de individuele overeenkomst met de Wederpartij genoemd zijn.

8. KLACHTEN

8.1 Klachten omtrent de geleverde hoeveelheid en zichtbare beschadigingen moeten direct bij levering van de zaken schriftelijk op de factuur en/of de vervoersdocumenten en/of de afleveringsbon aangetekend worden.

8.2 Binnen acht dagen na levering moeten klachten zoals bedoeld in artikel 8.1 en/of andere klachten in verband met de kwaliteit van het geleverde c.q. de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk bij HLH worden ingediend.

8.3 Overschrijding van bovenvermelde termijnen houdt in dat HLH conform de overeenkomst geleverd heeft en de Wederpartij het geleverde ontvangen en geaccepteerd heeft en dat klachten niet meer in behandeling worden genomen.

8.4 Het indienen van een klacht ontslaat de Wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van HLH noch geeft dit Wederpartij het recht om zijn betaling vooralsnog op te schorten danwel te verrekenen.

8.7 Een retourzending moet franco geschieden en wordt alleen door HLH geaccepteerd nadat HLH hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 Alle door HLH aan de Wederpartij geleverde en nog te leveren zaken, goederen en diensten blijven eigendom van HLH zolang zij nog enig bedrag, verband houdende met de geleverde en nog te leveren zaken, goederen en/of de geleverde diensten van de Wederpartij te vorderen heeft.

9.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan de geleverde zaken, goederen en diensten, zolang geen algehele betaling van het aan HLH toekomende heeft plaats gevonden te vervreemden, belenen, verpanden, verhuren, te schenken, op welke wijze of onder welke titel ook uit zijn macht te brengen, tenzij dit uitdrukkelijk door HLH schriftelijk wordt toegestaan.

9.3 Ingeval HLH de zaken en goederen als gevolg van schending van voorgaande artikelen terug wenst te nemen, zal de Wederpartij aan HLH voor dat doel toegang tot zijn kantoor c.q. bedrijf verlenen. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle kosten die het terugnemen en opslaan van de zaken en goederen met zich meebrengt. HLH is eerst verplicht de zaken weer uit te leveren nadat volledige betaling of adequate zekerheid is gesteld.

9.4 Ingeval HLH de zaken en goederen terugneemt, houdt zij deze voor rekening en risico van de Wederpartij.

10. BETALING EN VERZUIM

10.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk andere betalingscondities zijn overeengekomen.

10.2 Betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom en de lopende rente.

10.3 Bij overschrijding van de in artikel 10.1 genoemde termijn of de nader overeengekomen termijn, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en is deze 1,5% rente per maand, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend, verschuldigd over het volledige factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.

10.4 De Wederpartij is niet bevoegd op het factuurbedrag enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op HLH in mindering te brengen.

10.5 Alle kosten van invordering, nadat de Wederpartij in verzuim is, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom en wettelijke handelsrente met een minimum van Eur 250 exclusief BTW, onverminderd het recht van HLH de werkelijke buitengerechtelijke kosten die het vastgestelde bedrag te boven gaan, te vorderen van de Wederpartij zoals deze kunnen blijken uit door HLH over te leggen declaraties van onder andere haar raadsman.

10.6 Indien de Wederpartij niet voldoet aan enige op hem jegens HLH rustende verplichting uit de overeenkomst, daarmee samenhangende overeenkomsten, daarvoor of daarna gesloten overeenkomsten, of indien HLH in redelijkheid mag vermoeden dat de Wederpartij in de toekomst niet aan enige verplichting als hierboven bedoeld zal voldoen, of zal kunnen voldoen, heeft HLH naar keuze het recht:

a. betaling vooraf, of behoorlijke zekerheid van betaling, dan wel onmiddellijke betaling bij de levering te eisen voor betalingsverplichtingen uit alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten:

b. leveringen (als ook de aanmaak en de bewerking van voor levering bestemde zaken en diensten) op te schorten, onverminderd het recht van HLH gelijktijdig of later zekerheidstelling voor de betaling te vorderen;

c. de desbetreffende overeenkomst geheel voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden;

d. één of meer of alle lopende overeenkomsten ten aanzien waarvan de Wederpartij niet in gebreke is geheel of voor zover niet uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van HLH om van de Wederpartij volledige vergoeding van schade te vorderen.

10.7 In gevallen dat de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslaglegging op het gehele of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt, een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen een daarvoor gestelde termijn niet voldoet, zijn bedrijf overdraagt of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft HLH door het enkel plaatsvinden van één van de voornoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de Wederpartij op grond van door HLH verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing en/of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen en het geleverde maar niet (volledig) betaalde als eigendom van HLH terug te vorderen, alles onverminderd het recht van HLH op vergoeding van kosten, schade en wettelijke handelsrente.

11. GEHEIMHOUDING

11.1 De Wederpartij verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden aangaande (i) de inhoud van alle overeenkomsten tussen partijen en (ii) alle gegevens ter zake van de onderneming van HLH.

11.2 De Wederpartij draagt er zorg voor -en zal daartoe zijn personeel zodanig instrueren -dat de door HLH aan hem geleverde programmatuur en de daarin toegepaste know how, niet aan derden bekend wordt.

12. GESCHILLEN. TOEPASSELIJK RECHT. BEVOEGDE RECHTER

12.1 De overeenkomst met de Wederpartij wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

12.2 Alle geschillen worden, met uitsluiting van een andere rechter, beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de Wederpartij in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zal aanwijzen. HLH behoudt zich evenwel het recht voor een geschil met een buitenlandse Wederpartij desalniettemin te doen beslissen door een buitenlands bevoegde rechter.

12.3 Indien een geschil behoort tot de absolute competentie van de rechtbank, is de rechtbank te Amsterdam bevoegd.

B. WEBWINKEL VOORWAARDEN

13 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van HLH bij de uitvoering van opdrachten die afkomstig zijn van deze webwinkel. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door ons; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

 

14 Herroepingsrecht

In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 5 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling met opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info@hollandlighthouse.nl is voldoende) of door de producten retour te zenden (voor eigen rekening en risico). Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

Holland Light House
Franciscusweg 18
1216 SK Hilversum


Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan worden de producten in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert. Let op! U krijgt van ons geen geld terug maar een tegoedbon van Holland Light House. 

Van retourzending uitgesloten:
* Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.
* Producten welke overduidelijk gebruikt zijn.

15 Garantiebepaling

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant.

Klik hier om de garantievoorwaarden te downloaden

16 Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.